شبکه های اجتماعی می توانند تیراندازی را قبل از وقوع شناسایی کنند؟

تیراندازی در ال پاسو و دیتون طی روزهای گذشته، یکی دیگر از فجایع خونبار آمریکا را رقم زد و حداقل ۳۱ نفر را به

ادامه
شمارنده