شبکه ملی اطلاعات در مسیر شکست کرونا بسیار کمک کرده است

سید ابوالحسن فیروزآبادی از نقش چشمگیر فضای مجازی و اهمیت شبکه ملی اطلاعات در مواجهه، کنترل شیوع و شکست مشکلات جهانی همچون ویروس کرونا

ادامه
شمارنده