تغییرات ژنتیک جمجمه انسان به خاطر کار کردن با موبایل؛ چگونه ممکن است؟

استفاده درازمدت از گوشی های هوشمند باعث رشد بیش از حد زائده استخوانی در پشت سر می شود و ساختار جمجمه انسان را تغییر

ادامه
شمارنده