نگاهی به تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن (اهواز)

روز پنجشنبه هفته گذشته (هشتم تیرماه ۱۳۹۶ هجری شمسی) یکی از کارشناسان هواشناسی MeteoFrance توییتی را منتشر کرد مبنی بر اینکه دمای هوای اهواز

ادامه
شمارنده